09120397828
09370482178
ساعت کاری: 9 الی 20
۰
سبد خرید شما
واتس اپ گروه

تغییران
​​​​​​​راهی
برای تمام فصول
​​​​​​​TAGHIRAN

آدرس ما
تهران،ستارخان،پلاک 1200
با ما در ارتباط باشید
TAGHIRAN@GMAIL.COM​​​​​​​
شماره تماس
09120397828

تولد دوباره | از خدا به خدا

 

ﺯﺭﺗﺸﺖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ:

ﺷﺘﺮ ، ﺷﯿﺮ ، ﮐﻮﺩﮎ

.

درواقع این سه حالت، ﺳﻪ حالت ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ ﺭﻭﺡ هستند.

 اما ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﺷﻮﺩ ،

 ﻭ سپس ﺷﺘﺮ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺷﻮﺩ،

ﻭ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ!

                          ******

ﺷﺘﺮ یک ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺑﺎﺭﮐﺶ ﺍﺳﺖ،ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺎﺭﺕ است و ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺼﯿﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.ﺍﻭ مانند ﯾﮏ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ حالت ﺷﺘﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﻨﺪ. ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﺪ : ” که چه بکند و چه نکند” .

اما ﺷﯿﺮ ﯾﮏ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﺖ ،یک ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺳﺖ.

شیر ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩن ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺳﺖ.

ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ،ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﺍﻭ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ‌ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﺪ :” ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ چه بکنی و چه نکنی ”.

 

اما ﻭﺍﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﮔﺮ ﺩﯾﺴﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺷﻮﺩ .

ﮐﻮﺩﮎ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻄﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻥ هم ﻧﯿﺴﺖ ، ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﺎﻣﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ،او ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺳﺖ ، ﯾﮏ ﺁﺭﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﺳﺖ.

ﮐﻮﺩﮎ ﺍﻭﺝ ﺧﻠﻮﺹ ، ﺻﺪﺍﻗﺖ ،ﺍﺻﺎﻟﺖ ، ﭘﺬﯾﺮﺵ ، ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺯﯾﺮﺍ هنوز ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ و تعلیم و تربیت جامعه ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧشده است!

بنابراین وقتی شیر به کودک تبدیل شود یعنی مسیر طی شده در زندگی از کودک بسوی کودک بوده است.

ﻭﻟﯽ این کودک دوم ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ با کودک نخست دارد.

ﮐﻮﺩﮎ ﻧﺨﺴﺖ ، ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﺎﻫﻞ ﺍﺳﺖ. با اینحال که مرکز حقیقت است ولی هنوز حقیقت خودش را نمیشناسد.

ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﺘﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﺪ ، ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﮔﺬﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ، تا به شناخت و معرفت خویش دست یابد.

 ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮎ نخست ﻧﯿﺴﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﻞ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺏ تلخ و شیرین و منفی و مثبت زندگی ﮔﺬﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

                                      *****

اما اکثر ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زیرا ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﭼﺎﻟﺶ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ .

 یعنی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺵ، و ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﯽ!

 ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ است که ﭼﻨﯿﻦ ﺯﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ برایش ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪﻩ است.

و ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺗﻮ هم ﻣﺮﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﻦ .

که ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ و در آن ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

با تشکر از توجه شما

---------------------------

برای آگاهی بیشتر از دوره های ما:

آگاهی از دوره های ما

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش